Regulament de organizare a licitației pentru vânzarea masei lemnoase

                        la Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni S.A

 

Nr.186/09.01.2024


Art. 1. Vânzarea masei lemnoase pe picior şi a celei fasonate se realizează de către Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni S.A. prin licitaţie publicã sau prin negociere directã.

Art. 2. (1) Au dreptul sã participe la licitaţie pentru masa lemnoasã pe picior atât agenţii economici atestaţi pentru activitatea de exploatare forestierã cât şi agenţii economici care nu sunt atestaţi.

(2) Agenţii economici care nu sunt atestaţi pentru activitatea de exploatãri forestiere pot participa la licitaţie cu condiția ca ulterior să încheie contract de prestări servicii pentru exploatarea materialului lemnos achiziționat cu operatori economici care dispun de atestat de exploatare valabilă (în acest caz, în condițiile programului SUMAL 2, avizele de însoțire pentru transportarea materialului lemnos vor fi emise de către ocol silvic, contra cost).

Art. 3. Anunţul privind organizarea licitaţiei de masã lemnoasã se realizeazã prin afişarea la sediul Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni S.A. şi publicarea pe site-ul osrgh.ro a listelor de partizi ce vor fi scoase la licitaţie.

Art. 4. (1) Agenţii economici care intenţionează să participe la licitaţie vor depune, înainte de data ţinerii licitaţiei, documentaţia de preselecţie, care va cuprinde: 

  a) Certificat constatator emis de Registrul Comerţului, eliberat cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data licitației, – în original / copie,

  b) Atestat de exploatare valabil al ofertantului (în cazul în care ofertantul nu are atestat de exploatare, înaintea autorizării spre exploatare a partiziilor achiziționate acesta va prezenta un contract de prestãri servicii pentru volumul achiziționat, încheiat cu un agent economic atestat pentru activitatea de exploatãri forestiere). – în original,

  c) Împuternicire din partea reprezentantului legal (dacă este cazul) – în original.

(2) Preselecţia se organizează înainte de data ţinerii licitaţiei şi se realizează prin analiza documentaţiilor depuse de solicitanţi de către comisia de preselecţie, ocazie cu care se comunicã neadmiterea înscrierii agentului economic la licitaţie, în cazul neîndeplinirii de către acesta a condiţiilor prevăzute în prezentul regulament.

Art. 5. (1) Agenţii economici care doresc sã participe la licitaţie sunt obligaţi sã achite, anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni S.A., prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei sau în numerar la casieria unităţii, o garanţie de contractare în cuantum de 5% din preţul de pornire a licitaţiei pentru partizile/loturile/piesele/volumul de masă lemnoasă pentru care sunt admise, precum şi taxa de participare la licitaţie.

  (2) Dovada constituirii garanţiei de licitație / contractare se depune la secretariatul comisiei de licitaţie anterior începerii şedinţei de licitaţie.

  (3) Neîndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (2) determină interzicerea participării la licitaţie a agentului economic în cauză

  (4) Garanţia de licitație / contractare depusă pentru o partidă/lot/piesă neadjudecată de către ofertant poate deveni garanţie de licitație / contractare pentru o altă partidă/lot/piesă supusă vânzării prin aceeaşi licitaţie sau pentru negocierea ulterioară, dar cu o valoare cel mult egală.

  (5) Garanţia de licitație / contractare se restituie, în termen de cel mult o zi lucrătoare, agentului economic care nu a adjudecat masa lemnoasă pentru care a constituit garanţia respectivă.

  (6) Garanţia de contractare nu se restituie în cazul agenţilor economici în următoarele situaţii:

    a) a fost încheiat în termen contractul de vânzare - cumpărare, iar valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se va lua în calcul la constituirea garanţiei de bunã execuţie a lucrãrilor forestiere (cauţiunea) de 5% din valoarea contractului, prin întregirea sumei;

    b) agenții economici care s-au înscris la licitație pentru o partidă, dar nu oferă cel puțin un pas peste prețul de pornire;

    c) imediat dupã licitaţie, din vina exclusivă a agentului economic, nu s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare pentru masa lemnoasă adjudecată. În acest caz, pe lângă reţinerea garanţiei de contractare achitată.

  (7) Garanţia de licitație / contractare nerestituită în situaţia prevăzută la alin. (6), lit. b) și lit. c) se face venit la Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni S.A.

  (8) Agenţii economici sunt obligaţi să achite taxa de participare, anterior începerii licitaţiei, printr-un instrument legal de plată sau în numerar la casieria Ocolului Silvic de Regim Gheorgheni S.A.

Art. 6. Licitaţia nu poate avea loc dacã se prezintã un singur ofertant.

Art. 7. Agenţii economici care au datorii faţã de Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni S.A., sau faţã de proprietarii cu care Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni S.A. are încheiate contracte de administrare pot fi excluşi de la licitaţie.

Art. 8. Înscrierile la licitaţie vor fi închise cu 10 minute înainte de începerea licitaţiei.

Art. 9. Agenţii economici ai cãror reprezentanţi sosesc mai târziu decât ora stabilitã pentru începerea licitaţiei nu vor fi admişi chiar dacã s-au înscris.

Art. 10. Fiecare agent economic înscris ce plãteşte taxa de participare, aderã odatã cu înscrierea la licitaţie la prevederile prezentului regulament.

Art. 11. (1) Licitaţia se desfãşoarã la locul, data şi ora prevãzute în anunţ.

  (2) Licitaţia se desfãşoarã cu participarea comisiei de licitaţie şi a ofertanţilor în acelaşi salã.

Art. 12. (1) Comisia de licitaţie este alcătuită din 3 până la 5 membri, numiţi de către conducătorul organizatorului licitaţiei.

  (2) Şedinţa de licitaţie este deschisă de către preşedintele comisiei, care prezintă componenţa acesteia, membrii prezenţi, tipul de licitaţie, modul de desfăşurare a licitaţiei şi alte informaţii necesare precum anunţarea partizii, lotului sau piesei, etc.

  (3) Hotărârile comisiei de licitaţie se iau cu votul a două treimi din numărul membrilor săi.

  (4) Poate fi numită o singură comisie, cu aceeaşi componenţă, pentru preselecţie şi pentru licitaţie respectiv pentru negocierea vânzării masei lemnoase pe picior/fasonate.

Art. 13. (1) Preşedintele comisiei anunţã preţul de începere a licitaţiei stabilit şi a treptei de licitare.

 (2) Licitarea se face prin anunţarea verbală a fiecărei oferte de către reprezentanţii legali / reprezentanţii împuterniciţi ai agenţilor economici participanţi, într-un interval de timp stabilit de comisia de licitaţie, pentru fiecare strigare, dar care nu poate fi mai mare de două minute. Este declarat câştigător al licitaţiei agentul economic care a oferit cel mai mare preţ cu excepţia licitaţiilor pentru prestări servicii exploatare masă lemnoasă, caz în care este declarat câştigător agentul economic care oferă cel mai mic preţ.

Art. 14. (1) Masa lemnoasă care nu a fost valorificată prin licitaţie se poate vinde prin negociere directă.

  (2) Şedinţa de negociere directă se poate organiza după încheierea celei de-a doua licitaţii, respectiv după încheierea primei licitaţii pentru masa lemnoasă pe picior provenită din inventarierea produselor accidentale şi pentru masa lemnoasă fasonată.

Art. 15. Produsele accidentale apărute în cursul anului, în suprafeţe de pădure în care este deja constituită o partidă contractată cu un agent economic, se pun în valoare cu prioritate şi se contractează cu agentul economic care exploatează partida respectivă, la preţul stabilit prin negociere, în funcţie de specie, de structura dimensională şi de calitatea lemnului. Produsele accidentale, altele decât cele menţionate anterior, produsele de igienă care prezintă pericol de depreciere a lemnului şi de infestare a pădurilor, precum şi produsele accidentale rezultate din punerea în aplicare, în regim de urgenţă, a aprobărilor legale de defrişare emise cu scopul realizării unor obiective sau lucrări de interes naţional, clasificate astfel de lege, anunţate la licitaţie se pot vinde prin negociere directă agenţilor economici interesaţi, dacă după primul anunţ nu se înscriu la licitaţie cel puţin 2 agenţi economici.

Art. 16. Agenţii economici înscrişi la licitaţie au obligaţia sã ofere cel puțin un pas peste prețul de pornire, în caz contrar aceştia nu vor mai avea dreptul de a participa la vreo altã licitaţie organizatã de Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni S.A. pe o duratã de 3 luni începând de la data licitaţiei și vor pierde garanţia de licitație / contractare depusã, în conformitate cu art. 5, alin. 6, lit. b) din Regulament.

Art. 17. Pe durata licitaţiei telefoanele mobile ale participanţilor trebuie sã fie închise.

Art. 18. Participanţii care deranjeazã desfãşurarea licitaţiei vor fi atenţionaţi. La o a doua atenţionare aceştia sunt obligaţi sã pãrãseascã sala unde se desfãşoarã licitaţia.

Art. 19. Din listele de partizi, la fiecare Act de Punere în Valoare (APV), se vor licita volumul net de masã lemnoasã. Garanţia de exploatare şi avansul indicat în lista de partizi se vor calcula pentru volumul net de masã lemnoasã.

Art. 20. Taxa de participare depusã nu se restituie chiar dacã agentul economic nu a participat la licitaţie.

Art. 21. CCu ocazia fiecărei şedinţe de licitaţie se încheie un proces-verbal, în care se consemnează obligatoriu: membrii comisiei de licitaţie/negociere prezenţi, licitatorii pentru fiecare partidă, lot sau, după caz, piesă, reprezentanţii oficiali ai acestora, menţionându-se numele şi prenumele, funcţia, numărul şi data împuternicirii, preţul de pornire la licitaţie, treapta de licitare, ofertele făcute de licitatori, ultima ofertă făcută, câştigătorul licitaţiei.  

Art. 22. (1) Procesul-verbal al şedinţei de licitaţie se semnează de către toţi membrii comisiei de licitaţie prezenţi şi se semnează şi se ştampilează de reprezentanţii agenţilor economici, inclusiv cu obiecţiuni, dacă este cazul.

  (2) Pentru agenţii economici ai căror reprezentanţi refuză să semneze, secretarul comisiei de licitaţie va consemna motivele de refuz prezentate.

Art. 23. (1) Agenţii economici participanţi la licitaţie, care considerã cã au fost respinşi din motive neîntemeiate sau cã nu a fost respectat prezentul regulament pot sã conteste aceste aspecte, formulând contestaţie în scris şi pe loc, ce se adreseazã spre soluţionare organizatorului licitaţiei.

  (2) Conducãtorul organizatorului licitaţiei este obligat sã ia mãsuri pentru soluţionarea contestaţiei în termen de 5 zile lucrãtoare.

Art. 24. Agenţii economici sunt obligaţi, în cazul contractãrii masei lemnoase, la plata unui avans din valoarea masei lemnoase licitate ce va fi stabilit de comun acord cu proprietarul terenului de unde provine materialul lemnos ce face obiectul licitației şi specificat în listele de partizi, respectiv în contractul de vânzare-cumpãrare a masei lemnoase.

Art. 25. Agenţii economici sunt obligaţi ca să în ziua organizării licitației să semneze Contractul de vânzare-cumpãrare a masei lemnoase adjudecat (în caz contrar se aplică prevederile art. 5, alin, 6, lit. c) din Regulament).

Art. 26. Prezentul regulament se completeazã cu prevederile actelor normative în vigoare care se referã la vânzarea masei lemnoase şi la circulaţia materialelor lemnoase.

Art. 27. Prezentul regulament este valabil de la 09.01.2024 pânã la 31.12.2024.


POLITICA DE ANTI-HARTUIRE | GALERIE | HARTI GIS | LINKURI UTILE | CONTACT

Acest site a fost elaborat cu sprijinul financiar al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale prin proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere."
”Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro”.